Welkom bij de RVL Concepts

Algemene Voorwaarden

 1. Definities Goederen: de door RVL Concepts te leveren goederen, zaken alsmede de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen. Overeenkomst: de tussen RVL Concepts en afnemer gesloten overeenkomst, inclusief Voorwaarden en Bijlagen
  RVL Concepts: RVL Concepts eenmanszaak, gevestigd aan Jasonstraat 6 te Eindhoven, Nederland
 2. Aanbieding en toepasselijkheid
  2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen waarbij RVL Concepts Goederen van welke aard ook aan afnemer levert. De (algemene en/of inkoop-) voorwaarden van afnemer en van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van RVL Concepts zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand indien het aanbod door RVL Concepts binnen vijf dagen schriftelijk of per e-mail is bevestigd of indien RVL Concepts uitvoering geeft aan het desbetreffende aanbod.
  2.3 In tekeningen, afbeeldingen, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens (waaronder prijzen) zijn niet bindend, tenzij door RVL Concepts schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Aflevering en levertijd
  3.1 Aflevering zal plaatsvinden Af Fabriek en niet eerder dan nadat volledige betaling van de desbetreffende factuur is bijgeschreven op de rekening van RVL Concepts, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  3.2 Indien op verzoek van afnemer levering van Goederen wordt uitgesteld of bespoedigd, is afnemer gehouden RVL Concepts de daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
  3.3 Transport zal altijd plaatsvinden voor risico en rekening van afnemer.
  3.4 RVL Concepts zal Goederen verpakken volgens de bij haar gebruikelijke maatstaven. Indien afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn.
  3.5 Als afnemer RVL Concepts opdracht geeft tot het produceren en leveren van speciaal ten behoeve van afnemer bewerkte c.q. samengestelde Goederen zal afnemer zorg dragen voor alle door RVL Concepts redelijkerwijs benodigde informatie en medewerking, waaronder het volledig en tijdig aanleveren van direct reproduceerbaar (beeld-) materiaal van voldoende kwaliteit.
  3.6 Alle door RVL Concepts genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de informatie die bij het aangaan van de Overeenkomst aan RVL Concepts bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. Bij overschrijding van een (leverings)termijn, zullen RVL Concepts en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
  3.7 RVL Concepts heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
  3.8 Een verscheidenheid in maten, gewichten en materiaaldikte, alsmede in het geleverde aantal stuks, met een tolerantie van 5% meer of minder, tenzij anders expliciet aangegeven in de aanbieding, is toegestaan en zal door de koper worden aanvaard.
  3.9 Indien RVL Concepts een model, monster, specimen of ander voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren Goederen kunnen van het monster, model, specimen of ander voorbeeld afwijken.
  3.10 Indien RVL Concepts aan afnemer monsters ter beschikking stelt, kunnen deze niet retour genomen worden. Deze kunnen wel in het bedrukkingsproces worden meegenomen en franco geretourneerd worden.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  4.1 RVL Concepts behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan afnemer afgeleverde Goederen totdat afnemer aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde heeft voldaan.
  4.2 Indien RVL Concepts in het kader van de Overeenkomst door afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat afnemer de factuur voor vorenbedoelde werkzaamheden geheel heeft voldaan.
  4.3 Zolang de eigendom van de geleverde Goederen niet op afnemer is overgegaan, mag deze de Goederen niet verpanden of enig ander recht daarop verlenen aan een derde anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf
  waarbij afnemer zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn klanten een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 4 van de Voorwaarden.
  4.4 Tekeningen, foto’s en of andere reproducties beschrijvingen, modellen, monsters, warenaanduidingen, logo’s, procédés, herkomst, merken, vormgevingen, fabricagemethodes, verpakking of reclameboodschappen, die door ons in het kader van een offerte en/of overeenkomst ter beschikking gesteld of kenbaar gemaakt worden, blijven ons eigendom en mogen tot geen ander doel dan binnen het kader van de offerte en/of overeenkomst valt aangewend worden en niet, behalve voor zover toegestaan binnen voornoemd kader, op welke wijde dan ook aan derden ter beschikking of kenbaar komen, kopieën of nabootsingen daaronder begrepen, terwijl al hetgeen waarin de aspecten van de door ons aangeboden goederen of diensten geconcretiseerd zijn aan ons gerestitueerd moet worden, zodra het belang van de overweging van de offerte c.q. de uitvoering van de overeenkomst dat toelaat.
  4.5 Tekeningen, foto’s en of andere reproducties beschrijvingen, modellen, monsters, vormgevingen, kopieën en nabootsingen daaronder begrepen, met uitzondering van zaken waaraan door wederpartij rechten kunnen worden ontleend, welke ons in het kader van een offerte en/of overeenkomst ter beschikking worden gesteld, worden na verstrekking hiervan geacht ons eigendom te zijn. Tenzij door wederpartij hiertegen schriftelijk bezwaar is gemaakt, kunnen genoemde zaken, al of niet voorzien van naam, merknaam, reclameboodschap of andere uiting van de afnemer, door ons vrijelijk worden ten toon gesteld en worden aangewend in het kader van een offerte en/of overeenkomst aan derden, ter beschikking worden gesteld of kenbaar gemaakt worden.
  4.6 Indien RVL Concepts goede grond heeft te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zal nakomen, is RVL Concepts gerechtigd de afgeleverde Goederen terug te nemen. Afnemer machtigt RVL Concepts reeds nu voor alsdan onherroepelijk om hiertoe die plaatsen te betreden waar de Goederen zich bevinden. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (die met bedrukking nihil is), welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de aan terugneming verbonden kosten, onverminderd alle overige aan RVL Concepts toekomende rechten, waaronder die tot schadevergoeding en ontbinding.
 5. Medewerking afnemer
  5.1 Afnemer zal RVL Concepts steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen, waaronder indien en voor zover van toepassing het ter beschikking stellen van hulppersonen en middelen. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van RVL Concepts staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft RVL Concepts het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.
 6. Klachten
  6.1 Afnemer dient na ontvangst goederen, direct de goederen te controleren op eventuele gebreken.
  6.2 Klachten terzake van de hoogte van de door RVL Concepts verzonden facturen en uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk aangetekend binnen acht dagen na aflevering van de Goederen door RVL Concepts te zijn ontvangen. Hierna zullen de vorderingsrechten komen te vervallen.
  6.3 Klachten terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk aangetekend binnen 14 dagen na aflevering van de Goederen door RVL Concepts te zijn ontvangen. Hierna zullen de vorderingsrechten komen te vervallen.
  6.4 Indien RVL Concepts het bestaan van een gebrek erkent, zullen naar keuze van RVL Concepts de desbetreffende goederen door haar hetzij worden vervangen of hersteld, hetzij een korting worden aangeboden op het aankoopbedrag of het aankoopbedrag worden gecrediteerd onder voorwaarde dat de desbetreffende Goederen aan RVL Concepts worden geretourneerd. Enigerlei andere verplichting tot (aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.
  6.5 De in onze orderbevestiging volgens het Pantone Matching System opgenomen internationale PMS kleurcodes zijn slechts indicatief en, gelden slechts bij benadering. Bij zeefdruktechniek varieert de dekking, positie en rechtheid van de bedrukking. Kleine details in een zeefdruk kunnen vollopen of zelfs geheel wegvallen. Aan voornoemde “gebreken” kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
 7. Prijzen
  7.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden in Euro (€), exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen gelden voor aflevering Af Fabriek.
  7.2 Indien afnemer een buiten Nederland gevestigde onderneming is en de te leveren Goederen uit Nederland vervoerd dienen te worden en op verzoek van afnemer bijgevolg het nultarief van toepassing is (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat afnemer er jegens RVL Concepts voor in dat afnemer in het land van vestiging op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Afnemer vrijwaart RVL Concepts voor schade, waaronder maar niet beperkt tot belastingen, boetes en heffingsrentes, als gevolg van facturen welke ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.
  7.3 RVL Concepts is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen voor Goederen, die volgens planning dan wel volgens de Overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat ten minste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
  7.4 Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door RVL Concepts op basis van artikel 7.3 van deze Voorwaarden kenbaar gemaakte verhoging van prijzen tarieven van meer dan 10%, is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van RVL Concepts genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.
 8. Betaling
  8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in artikel 8.2 van deze Voorwaarden bepaalde, dienen betalingen aan RVL Concepts voor aflevering te geschieden en te zijn bijgeschreven op rekening van RVL Concepts, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
  8.2 Indien afnemer door RVL Concepts om welke reden dan ook uitstel van het verrichten van betaling wordt verleend, zal een nieuwe termijn telkens een fatale termijn zijn.
  8.3 RVL Concepts is gerechtigd facturen elektronisch te versturen. Afnemer gaat reeds nu voor alsdan akkoord met het elektronisch versturen van facturen door RVL Concepts.
  8.4 RVL Concepts is gerechtigd, onverminderd alle overige haar toekomende rechten en zonder dat enige aanmaning is vereist, betaling te vorderen van alle opeisbare facturen in geval van de in artikel 11.2 van deze Voorwaarden genoemde gronden voor beëindiging.
  8.5 RVL Concepts is gerechtigd haar vorderingen op afnemer te verrekenen met hetgeen zij, uit welke hoofde dan ook, jegens afnemer verschuldigd is. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RVL Concepts.
  8.6 RVL Concepts is te allen tijde gerechtigd alvorens af te leveren, of met de aflevering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen. RVL Concepts is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd alle overige aan RVL Concepts toekomende rechten, waaronder die op schadevergoeding en ontbinding.
  8.7 Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft RVL Concepts, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het recht afnemer vanaf de vervaldatum van de desbetreffende onbetaalde factuur of facturen rente in rekening te brengen ten bedrage van 1% boven de geldende wettelijke handelsrente over het opeisbare bedrag. Tevens is RVL Concepts gerechtigd in voorkomend geval haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, onverminderd alle overige haar toekomende rechten, waaronder die op schadevergoeding en ontbinding.
  8.8 Alle door RVL Concepts te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van afnemer met dien verstande dat deze minimaal € 70,- zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
 • Over de eerste € 3.000,-, 15%
 • Over het meerdere tot € 6.000,-, 10%
 • Over het meerdere tot € 15.000,-, 8%
 • Over het meerdere tot € 60,000,-, 5% en
 • Over het meerdere boven € 60.000,-, 3%
  8.9 Afnemer zal in voorkomend geval gerechtelijke kosten gemaakt door RVL Concepts, zoals proceskosten en kosten van juridische bijstand, volledig vergoeden.
  8.10 Indien afnemer in verzuim raakt, zijn vanaf dat moment alle bij RVL Concepts op afnemer openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
  8.11 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, strekken alle betalingen van afnemer in de eerste plaats tot voldoening van de kosten, vervolgens de rente en ten slotte de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
 1. Krediet
  9.1 RVL Concepts kan naar eigen keuze afnemer een betalingstermijn van ten hoogste 14 dagen gunnen, mits afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nakomt. Een dergelijke betalingstermijn geldt enkel indien schriftelijk door RVL Concepts bevestigd. Het staat RVL Concepts vrij aan toekenning van een betalingstermijn nadere voorwaarden te verbinden.
  9.2 Een betalingstermijn kan door RVL Concepts gekoppeld worden aan een door haar vast te stellen cumulatief limiet. De som van het in totaal aan RVL Concepts door afnemer, uit welke hoofde dan ook, verschuldigde bedrag, waaronder tevens begrepen hetgeen nog niet opeisbaar is, mag nimmer de hoogte van het limiet overschrijden. In geval van (dreigende) overschrijding van het limiet, is RVL Concepts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat van (dreigende) overschrijding van het limiet geen sprake meer is.
  9.3 Overeengekomen regelingen inzake betalingstermijnen en limiet, zoals bedoeld in dit artikel 9 van deze Voorwaarden, kunnen eenzijdig door RVL Concepts met onmiddellijke ingang worden gewijzigd of beëindigd, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat.
 2. Aansprakelijkheid
  10.1 De totale aansprakelijkheid van RVL Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door RVL Concepts ontvangen bedrag (excl. BTW) uit hoofde van de Overeenkomst. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van RVL Concepts voor directe schade, uit welke hoofde ook, meer bedragen dan € 100.000,-
  10.2 De aansprakelijkheid van RVL Concepts voor indirecte schade, zoals schade als gevolg van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, verminderende goodwill, verlies van gegevens etc. uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
  10.3 De in artikel 10.1 en 10.2 van deze Voorwaarden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van RVL Concepts.
  10.4 Tenzij nakoming door RVL Concepts blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van RVL Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien afnemer RVL Concepts onverwijld aangetekend schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en RVL Concepts ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
  10.5 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RVL Concepts meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen RVL Concepts vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
  10.6 Het bepaalde in dit artikel 10 van deze Voorwaarden alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan RVL Concepts zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 3. Beëindiging
  11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
  11.2 RVL Concepts kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk naar haar keuze ontbinden of opzeggen indien afnemer, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
  11.3 Indien afnemer op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die RVL Concepts voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Overmacht
  12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van RVL Concepts. Wanneer een overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Artikel 11.3 van deze Voorwaarden is in voorkomend geval van overeenkomstige toepassing. Partijen zullen in geval van overmacht niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 5. Geheimhouding
  13.1 Partijen zorgen er voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan met weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze
  slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 6. Geschillen / toepasselijk recht
  14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  14.2 Ieder geschil tussen partijen terzake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’s Hertogenbosch, tenzij RVL Concepts de bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer verkiest.
 7. Overig
  15.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. RVL Concepts en afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  15.2 Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RVL Concepts niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. RVL Concepts is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
  15.3 Kennisgevingen van partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
  15.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die ten aanzien van artikel 134 (Geheimhouding) en 14 (Geschillen / toepasselijk recht) van deze Voorwaarden.
  15.5 Deze Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld. Een vertaling in het Engels kan door RVL Concepts op verzoek van afnemer worden verstrekt. De Nederlandse tekst is echter bindend.